Nettrute - Ditt publiseringsvindu på nettet
Skriv ut

Avtale

1. Generelt

Nettrute.no eies og driftes av Vollar Development. Disse vilkårene regulerer forholdet mellom kunden og Vollar Development (VD) med hensyn til abonnement på nettrute.no (tjenesten) og tilhørende tilleggstjenester. Kunden må være en myndig, fysisk person (dvs. over 18 år) eller en juridisk person. Hvis kunden ikke er myndig, er kundens foresatte ansvarlig. Avtalen mellom partene kan ikke utvides av kunden til å gjelde andre parter.
2. Omfang
Gjennom abonnement på tjenesten tildeler VD plass samt tilgang til nettrute.no sitt system for innholdshåndtering og publisering for å lagre og publisere kundens informasjon via Internett. Dessuten får kunden tilbud om tilleggstjenester, som kan ha egne vilkår og avgifter. VD forbeholder seg retten til når som helst å forandre innholdet i tjenesten.
3. Inngåelse av avtale om tjenesten
Avtale om tjenesten inngås elektronisk ved at kunden søker og VD bekrefter at søknaden er akseptert via nettrute.no sin hjemmeside. Kunden aksepterer avtalen ved å fullføre den elektroniske søknadsprosessen. Ved søknad om tjenesten forplikter kunden seg til å oppgi korrekt e-postadresse.
4. Levering av tjenesten
Kunden skal normalt sett samme dagen som avtalen inngås over Internett få all informasjon som trengs for å ta i bruk tjenesten på e-post.
5. Angrerett og unntak fra angrerett
Kunde som er forbruker (dvs. ikke juridisk person) har rett til å trekke seg fra avtalen under forutsetning av at kunden informerer VD innen 14 dager etter at kunden har mottatt avtalebekreftelse fra VD.
 
6. Ansvar for passord og overføring av informasjon
Kunden får mulighet til å overføre informasjon via Internett til kundens plass på VDs system for innholdshåndtering og publisering. I forbindelse med registreringen velger kunden brukernavn og tildeles passord.
Kunden er ansvarlig for at passordet oppbevares trygt slik at uvedkommende ikke får tak i det. Hvis kunden får vite at noen andre enn kunden bruker tjenesten i kundens navn, er kunden forpliktet til å treffe rimelige tiltak for å forhindre den ulovlige bruken av tjenesten samt varsle VD.
7. Vilkår for bruk av tjenesten
Kunden er alene ansvarlig overfor VD for informasjonen som lagres og/eller håndteres via tjenesten. Informasjonen skal ikke stå i strid med lov, bestemmelser og myndighetsforskrifter eller god publiseringsskikk. Informasjonen skal heller være av en slik art at den kan antas å være til skade for VD eller andre. Kunden er ansvarlig for at eventuelle nødvendige tillatelser foreligger for å dele, ta imot eller lagre informasjon. Kunden skal ikke bruke tjenesten på en slik måte at det forårsaker betydelige uleiligheter for VD eller noen andre, og kunden skal holde VD skadesløs for krav fra tredjepart på grunn av bruk av tjenesten. Kunden har ikke tillatelse til å selge plass til noen andre innenfor rammen for tjenesten. Dette gjelder både kunder med eget domene og kunder under VDs domene. Kunden er klar over at VD har rett til å koble ut script/program som tar opp store ressurser og medfører bry for VD, øvrige brukere av tjenesten eller dertil tilknyttede system. Kunden skal varsles før tiltak treffes.
8. Ansvar for innhold
VD forbeholder seg retten til å kontrollere informasjon som kunder publiserer via tjenesten. Hvis en bruker handler i strid med avtalen, forbeholder VD seg retten til å blokkere informasjonen som anses upassende. Er overtredelsen grov, kan kunden utestenges helt eller delvis fra fortsatt bruk. VD har rett til å stenge kundens tilgang til tjenesten umiddelbart hvis kunden til tross for varsling:
·         lagrer og/eller håndterer informasjon gjennom tjenester som er i strid med lover, bestemmelser og myndighetsforskrifter samt god publiseringsskikk eller på annen måte er støtende eller upassende eller har et slikt innhold at den med god grunn kan antas å være til skade for VD eller andre, eller
·         uten VDS samtykke fremleier plass i tjenesten eller hvis kunden til tross for påminnelse unnlater å betale til angitt tid. Rett til å stenge tjenesten foreligger ikke hvis kundens forsømmelse er ubetydelig eller hvis VD har gitt utsettelse på betalingen.
9. Driftsstans, feilmelding
Kunden oppfordres til å sjekke hjelpeinformasjonen som ligger på VDs hjemmeside nettrute.no før feilen blir rapportert. Driftsstans eller vesentlig avbrudd i tjenesten meldes til VD og utbedres ved hjelp av VD i ordinær arbeidstid. VD gir ingen garanti med laveste akseptable tilgjengelighet eller maks. tillatt nedetid for hver enkelt stans.
10. Fremleie
Kunden har ikke tillatelse til å fremleie abonnement på tjenesten.
11. Pris og betaling
Kunden er forpliktet til å betale avgifter for tjenesten i henhold til prislisten som fremgår av VDs hjemmeside. Betaling skal gjøres forskuddsvis via VDs system for betaling. Avgift skal betales i forbindelse med kundens bekreftelse på forlengelse av avtalen etter utgangen av eventuell kostnadsfri prøveperiode eller forutgående abonnementsperiode. Kunder som unnlater å betale, vil bli stengt ute fra abonnementet på tjenesten, men først etter at betalingspåminnelse eller advarsel har blitt sendt på e-post.
Avgiftsendring kan kun tre i kraft i forbindelse med ny avtaleperiode. Avgiftsøkning blir ikke varselet i forveien. Avgiftsredusering trenger ikke varsles. Ved avgiftsøkning har kunden rett til å si opp avtalen. Tilfeldige kampanjepriser har ingen betydning for kundens priser i en gjeldende avtale.
12. Ansvarsbegrensning
Kundens bruk av tjenesten inklusive tilleggstjenester skjer i alle henseender på kundens eget ansvar og egen risiko. VD påtar seg ikke ansvar for innholdet, inklusive dets riktighet, lovlighet og lignende, i den informasjonen som kunden mottar eller overfører via Internett. VD påtar seg heller ikke ansvar hvis uvedkommende overvåker eller innhenter tilgang til kundens trafikk eller data.
VD er ikke ansvarlig for informasjonen som overføres gjennom tjenesten eller for skade eller tap i tilfelle forsinkelse, avbrudd, uteblitt eller feil levering av data eller lignende omstendigheter. VD påtar seg ikke ansvar hvis vedkommende eller uvedkommende gjør inngrep i kundens, VDs eller andres dataressurs og skaffer seg tilgang til, ødelegger eller forvrenger data eller informasjon.
VD fraskriver seg alt ansvar for skader og tap som rammer kunden i forbindelse med bruk av tjenesten, medregnet bruk av og uteblitt mulighet til bruk av kundens plass på VDs system, uansett grunn, med mindre VD med hensikt eller med grov uaktsomhet har opptrådt til skade for kunden.
VD fraskriver seg også alt ansvar for direkte skader inklusive skader på materiale og personer samt indirekte tap inklusive driftsstans, produksjonstap, uteblitt fortjeneste, tap av data eller informasjon eller annen indirekte skade av hvilket som helst slag.
Under alle omstendigheter og uansett skadens omfang er VDs erstatningsansvar overfor kunden begrenset til et beløp tilsvarende det kunden har betalt for inneværende abonnementsperiode.
Hvis kunden ikke betaler noe for tjenesten, kan ikke kunden under noen omstendigheter rette skadesøksmål eller annet søksmål mot VD.
13. Force Majeure
VD skal være fritatt for erstatning og andre sanksjoner hvis oppfyllelse av avtalen hindres eller forverres av noen omstendighet – som f.eks. krig, myndighetsinngripen, uroligheter, innskrenkninger i strømtilførsel, avbrudd i tele- eller nettkommunikasjon, uroligheter i arbeidsmarkedet, forbud, restriksjoner, manglende tillatelse, ulykker, ugunstige transport- eller værforhold eller uteblitt leveranse fra underleverandører – som VD ikke kunne forutse ved inngåelse av avtalen og hvilke følger VD heller ikke kunne unngå eller overvinne.
14. Personopplysninger
Kunden er gjennom bestilling av tjenesten klar over at VD behandler kundens opplysninger for at kunden skal kunne bruke tjenesten og VD skal kunne oppfylle sine forpliktelser overfor kunden. Det er frivillig å oppgi personopplysninger, men kunden er klar over at avtalen ikke kan inngås hvis kunden ikke oppgir opplysningene. VD kan lagre kundedata i opptil 60 dager etter opphør av avtalen, men aldri lenger enn det som er nødvendig med hensyn til formålet med behandlingen.
Hvis kunden ønsker informasjon om behandlingen av opplysningene sine eller korrigere opplysningene, kan kunden henvende seg til VD. Kunden kan også når som helst tilbakekalle samtykket til ovenstående ved å melde fra til VD. Kunden kan når som helst melde fra til VD at han eller hun ikke ønsker at personopplysningene brukes til markedsføring.
15. Avtaletid
Avtalen kan gjelde i en måned, et kvartal eller et år om gangen, som fremgår av avtalebekreftelse fra VD. Avtalen kan når som helst sies opp av kunden og opphører da ved utgangen av gjeldende avtaleperiode. Betalte avgifter tilbakebetales hvis kunden sier opp avtalen på grunn av endringer i avtalevilkårene eller alvorlige driftsforstyrrelser som VD er ansvarlig for. VD har rett til å si opp avtalen umiddelbart hvis kunden:
·         sprer informasjon som kan være ulovlig samt begår ulovligheter via Internett.
·         bryter med noen av punktene i avtalen.
·         gjør inngrep i tredjeparts immaterielle rettigheter.
·         sender markedsføring i e-post (såk. spamming eller mailbombing) til mottakere som ikke har bedt om det.
·         fører til betydelige problemer for VD, øvrige brukere av tjenesten og dertil tilknyttede system.
VD har også rett til å si opp avtalen eller stenge kunden ute fra tjenesten med umiddelbar virkning hvis kunden til tross for påminnelser unnlater å betale regninger som har forfalt og det utestående beløpet ikke er en ubetydelig del av den totale regningen som har forfalt til betaling.
16. Kommunikasjon
Informasjon fra VD til kunden angående avtalen sendes, etter VDs skjønn, per post eller faks til adresse, faksnummer eller e-postadresse som kunden har oppgitt. Kunden er forpliktet til å varsle VD snarest mulig ved eventuelle endringer av adresse eller telefon-/faksnummer. Henvendelser fra kunden bør sendes til VDs kundeservice.
17. Endringer av avtalevilkår m.m.
VD har rett til å endre disse vilkårene eller tjenestens omfang ved å underrette kunden om dette i henhold til punkt 11. Reviderte avtalevilkår trer i kraft tre (3) måneder etter at kunden har fått varsel om endring. Mindre endringer av vilkårene eller tjenestens omfang kan imidlertid gjøres etter publisering på nettrute.no
18. Overdragelse
Kunden har ikke tillatelse til å overdra avtalen til noen andre. VD har rett til å overdra avtalen til et selskap innenfor konsernet eller til et konsern som VD inngår i ved inngåelse av avtalen eller senere kan komme til å inngå i.
19. Tvist
Tvister vedrørende tolkning eller egnethet av denne avtalen skal en eventuell tvist avgjøres av norsk domstol i henhold til norsk lov.Om Nettrute.no
Nettrute.no © 2017 - Vollar Development - Login